Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
KİRA SÖZLEŞMESİNDE SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇESİ
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE AÇILACAK TAHLİYE DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR.

                               ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ' NE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          : Av. Mert Koray ASLANBAŞ - 0543 263 1994 

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshine ve davalının kiralananı tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :     

  • Davalı, mülkiyeti davacı müvekkile ait olan ………… ili, …………. ilçesi ……………. adresinde bulunan dairede ………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. TL kira ödemektedir.
  • Davalıyla müvekkil arasında yapılan kira sözleşmesinin özel hükümler başlığını taşıyan kısmın ….. maddesinde; “kira sözleşmesinin bir yıllık olarak yapıldığı, her kira dönemi sonunda tarafların anlaşılması halinde kira sözleşmesinin bir yıllığına uzamış sayılacağı, taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmek istediğinde kira dönemi sonu olan 1 Ağustos tarihinden en az bir ay önceden karşı tarafa bildirmek suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebileceği” düzenlenmiştir.
  • Müvekkil………. tarihinden sonraki yeni kira dönemi için sözleşmenin yenilenmesini istemediğinden dolayı, davalıya …………. Noterliğinin …………. tarih ve (……….) yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihtarname çekerek “yeni dönem için kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve kira sözleşmesinin ………. tarihinde sona ereceğini, bu nedenle de davalının …….. tarihinden itibaren …. gün içinde kiralananı tahliye etmesi” gerektiğini ihtaren bildirmiştir.
  • Söz konusu ihtarnameyi davalı ………. tarihinde bizzat tebellüğ etmiş olmasına rağmen kiralananı bu güne kadar tahliye etmediği gibi, kira bedelini de ödememiştir. Bu itibarla, davalının tahliyesiyle, kira sözleşmesinin feshine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : TBK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Kira sözleşmesi, ihtarname, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda sayılan nedenlerle,

  • Davamızın kabulü ile, müvekkile ait kiralananda ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulanan, kira sözleşmesinin süresinin dolmasına ve kira sözleşmesinin yenilenmesine rağmen kiralayanı tahliye etmeyen kiracını tahliyesine ve kira sözleşmesinin feshine,
  • Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …../…./……

Davacı Vekili

Av. Mert Koray ASLANBAŞ

                                      ASLANBAŞ HUKUK BÜROSU – 0543 263 19 94

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...