Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
SÜRE UZATIM DİLEKÇESİ VE ÖRNEĞİ

SÜRE UZATIM DİLEKÇESİ VE ÖRNEĞİ

Cevap dilekçesi verme süresi ve süre uzatım dilekçesi hakkındaki düzenlemeleri içeren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesi, cevap dilekçesi verme süresinin iki hafta olduğunu ve bu sürenin dava dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacağını açıklamaktadır. Aynı madde, durum ve koşulların cevap dilekçesi hazırlanmasını iki hafta içinde mümkün kılmadığı ya da zorlaştırdığı durumlarda davalının bir dilekçe ile ek süre talep edebileceğini belirtmektedir.

Süre Uzatım Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Dava dilekçesi davalıya tebliğ edildikten sonra, cevap dilekçesi için verilen süre başlar. Davalı, dava dilekçesini aldıktan sonra cevap dilekçesi hazırlamak için verilen iki haftalık süre içerisinde bu işlemi gerçekleştiremeyecek durumdaysa, süre uzatım dilekçesi ile ek süre talep edebilir. Ancak bu talebi, cevap dilekçesi için verilen iki haftalık süre içinde yapması gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Süre Uzatım Dilekçesi Verilir?

HMK 127. maddesi, cevap dilekçesinin öngörülen süre içinde hazırlanmasının çok zor yada imkansız olduğu durumlarda, davalının ek süre talep edebileceğini belirtmektedir. Bazı durumlarda, cevap dilekçesinin hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin başka yerlerden temin edilmesi gerekebilir. Bu durumda, kanunun öngördüğü iki haftalık süre yetersiz kalabilir. Ayrıca, davalının koşulları nedeniyle cevap dilekçesini iki haftalık süre içinde hazırlaması zor veya imkansız olabilir. Dolayısıyla, davalı bu tür durumlarda ek süre talep ederek cevap dilekçesini sunabilir.

Süre Uzatımla Cevap Dilekçesi Süresi Ne Kadar Uzar?

Mahkeme tarafından kabul edilen süre uzatım dilekçesi, cevap verme süresini bir kez olmak üzere en fazla bir ay daha uzatır. Ancak, yargılama usullerine göre ek süre uzunluğu değişebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesi, cevap dilekçesinin verilmesi için süre uzatım halini düzenlemektedir. Benzer şekilde, aynı kanunun 317. maddesi, basit yargılama usulündeki cevap dilekçesi süresini düzenler. Bu hükme göre cevap dilekçesi süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden başlayarak iki haftadır. Ancak dilekçe gönderen tarafın, bu süre içinde cevap dilekçesi hazırlamasını zor ya da imkansız kılan koşullar varsa, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla iki hafta süreyle ek süre verilebilmektedir.

Süre Uzatım Dilekçesi ve İlk İtirazlar

Davalı tarafın dava dilekçesine karşı ilk itiraz niteliğindeki itirazlarını cevap dilekçesi ile iki hafta içinde yapması gerektiği bilinmektedir. Örneğin, mahkemenin yetkisine ilişkin yapılan yetki itirazı bir ilk itirazdır. Ancak uygulamada bu ilk itirazların cevap dilekçesi süresinin süre uzatım dilekçesi ile uzayıp uzamayacağı tartışmalıdır.

Bu konu kanun tarafından açıkça belirtilmemiştir. Ancak Yargıtay kararlarına göre, eğer davalı ilk itirazlar için öngörülen süre içinde bir süre uzatım talebinde bulunmuş ve mahkeme bu talebi kabul etmişse, cevap dilekçesi süresi içinde ilk itirazların cevap dilekçesi ile yapılması yeterlidir. Ancak süresi içinde süre uzatım talebinde bulunulmaz ve cevap dilekçesi süresi kaçırılırsa, ilk itirazlar için öngörülen iki haftalık hak düşürücü süre dolacaktır.

Süre Uzatım Dilekçesi Örneği

Aşağıda sizler için süre uzatım dilekçesi örneğini oluşturduk. Boş bırakılan yerlere kendi bilgilerinizi yazarak dilekçeden yararlanabilirsiniz.

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ‘ NE

Dosya No: [Dava Numarası]

Davalı: [Ad, Soyad, TC, Adres]

Vekili: Av. MERT KORAY ASLANBAŞ

Davacı: [Ad, Soyad, TC, Adres]

Konu: HMK m. 317 uyarınca süre uzatım talebimizden ibarettir.

Açıklamalar:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada tarafımıza tensip tutanağı ve dava dilekçesi […tarihinde] tebliğ edilmiştir. Davaya cevap verme aşamasında müvekkilimizden alınacak yazılı ve sözlü bildirimlere göre dilekçemizi hazırlayabileceğimizden, verilen iki haftalık sürenin yeterli olmayacağı hasıl olmuştur.

Müvekkilin bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramaması için tarafımıza HMK m. 127 uyarınca bir aylık ek süre verilmesini talep ediyoruz. Belirttiğimiz sebeplerle, talebimizin değerlendirilmesini işbu yönde mahkemenizce karar verilmesini saygıyla arz ederiz. ../../..23

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...